Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące na stronach internetowych będących własnością Toscom Development sp. z o.o., a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów. Właścicielem serwisu jest spółka Toscom Development sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krucza 2a; 53-411 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539197, REGON: 360596732, NIP: 8992761403, w dalszej części tekstu zwana „TOSCOM”.

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez TOSCOM ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej www.toscom.pl (dalej jako „Serwis”) przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), znane powszechnie jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO.

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

TOSCOM zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu lub świadczenia usług. Za każdym razem użytkownik podający TOSCOM swoje dane osobowe jest proszony o wyrażenie zgody na ich otrzymanie i przetwarzanie przez TOSCOM, chyba, że co innego wynika z treści zgłoszenia użytkownika skierowanego do TOSCOM. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy Serwisu lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do TOSCOM w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. TOSCOM za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest TOSCOM. Przetwarzanie danych osobowych przez TOSCOM jest realizowane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b bądź lit. f rozporządzenia RODO. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. TOSCOM wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności zarządzania danymi oraz ich przetwarzania.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa TOSCOM ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto warto pamiętać, że Serwis może zawierać linki umożliwiające użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych stron internetowych może być odrębna od stosowanej przez TOSCOM i użytkownik powinien się z nią zapoznać w celu ustalenia sposobu i zakresu wykorzystywania jego danych w czasie korzystania z tych stron internetowych.

Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. TOSCOM nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, którą zamówił użytkownik lub obsługi zapytania skierowanego przez użytkownika bądź w innym ustalonym przez strony celu. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TOSCOM lub przez stronę trzecią mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli składając odpowiednie oświadczenie użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika mogą być w tym celu wykorzystywane i będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej przez użytkownika. Takie przetwarzanie będzie polegało na przesyłaniu informacji o produktach lub usługach oferowanych przez TOSCOM lub osoby, których produkty lub usługi TOSCOM będzie polecać.

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z Serwisu

TOSCOM zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy Serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania Serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące Serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. TOSCOM podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób.

Tak jak w przypadku danych osobowych, TOSCOM może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Szczegóły o plikach cookie

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron Serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. TOSCOM wykorzystuje cookie w celu:

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik Serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji Serwisu.

TOSCOM podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje dotyczące osób nieletnich

TOSCOM nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, TOSCOM podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, TOSCOM zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Zabezpieczenia i zmiany

TOSCOM dokłada wszelkkich starań, aby Serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników TOSCOM stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie TOSCOM stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zażądanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z wszelkich zamówionych usług, w tym bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do TOSCOM i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą, między innymi kierując stosowną wiadomość na adres e-mail: biuro@toscom.pl lub sprzedaz@toscom.pl

TOSCOM zastrzega, że wraz z rozwojem Serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt!

Twoja wiadomość została wysłana.
Oops! Something went wrong while submitting the form.