KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TOSCOM DEVELOPMENT SP. Z O.O., ul. Krucza 2A, 53-411 Wrocław (dalej: Spółkalub Administrator)
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Mariusza Kanię, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym iod@toscom.pl lub listownie pisząc na adres: TOSCOM DEVELOPMENT SP. Z O.O., ul. Krucza 2A, 53-411 Wrocław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów oraz składanych przez Państwa wniosków i zamówień, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  1. art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  3. W pozostałych przypadkach, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu:
   1. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług TOSCOM DEVELOPMENT SP. Z O.O. oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TOSCOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
    (lista podmiotów);
   2. przesyłania informacji handlowych w zakresie produktów i usług podmiotów z Grupy Kapitałowej TOSCOM DEVELOPMENT SP. Z O.O. (lista podmiotów), za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   3. prowadzenia marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Kapitałowej TOSCOM
    DEVELOPMENT SP. Z O.O.
    (lista podmiotów), przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 roku Prawo telekomunikacyjne;
  4. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (gdy została udzielona odrębna zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy i celu do ich przetwarzania:
  1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
  3. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z TOSCOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. wyłącznie do celów związanych z realizacją umów. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych podmiotom współpracującym z TOSCOM DEVELOPMENT Sp. z o.o.  ograniczona jest do wymaganego minimum.
 7. Macie Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za kontakt!

Twoja wiadomość została wysłana.
Oops! Something went wrong while submitting the form.